Форма входу

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 30

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Друзі сайту

Понеділок, 20.09.2021, 12:57
Вітаю Вас Гість | RSS
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Головна | Реєстрація | Вхід
Інформація про Інститут ЕСКД ім.О.Васильєвої-Католик


.
Тридцять два роки наукової праці і досліджень – з 1989 р. по 2021 р.

       Інститут економіко-соціокультурних досліджень імені Ольги В. Васильєвої-Католик є правонаступником Донецького обласного експериментального науково-методичного центру ФК і Академії наук України і створений з метою розширення наукових, культурних та економічних зв’язків з країнами Європи та Америки, досягнення передового рівня в наукових напрямках соціально-економічного аналізу та досліджень культури, а також об’єднання та координації зусиль вчених та фахівців при виконанні системних досліджень.
          За часи існування Інституту виконано понад шістнадцяти науково-дослідницьких робіт на металургійних комбінатах, підприємствах машинобудування і транспорту, малих підприємствах та туристичних фірмах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Закарпатської, Рівненської, Івано-Франківської та Львівської областей в Україні, а також на металургійних комбінатах і підприємствах машинобудування Челябінської, Тверської, Липецької та Московської областей в Російській Федерації; на металургійному заводі «Сарканайс-Металургс» і Єлгавському машинобудівному підприємстві у Прибалтиці.
          Інститут був єдиною науково-дослідною установою недержавної форми власності, яка уклала договір про співпрацю з Асоціацією економістів Куби в Гавані в 1997 році на Шостому Конгресі Асоціації економістів Латинської Америки і Карибського Басейну та Десятому З'їзді професійних економістів країн Центральної Америки та Карибського Басейну. На цих Форумах українська делегація (О.В.Васильєв, М.Г.Тузовська, В.В.Терещук, Г.В.Дзісь та ін.) зробила обґрунтовану пропозицію на міжнародному рівні про доцільність створення Латиноамериканської асоціації соціальної інтеграції (ЛАСІ) для прискорення формування наднаціонального етно-соціального управлінського прошарку, беручи за прототип досвід розбудови Європейського Союзу.
         Інститут у 2007 році відродив практику громадської атестації на почесне звання доктора наук (дисертації В.В. Гребенюка, І.З.Криховецького), яку започаткував у 1995 році і активно проводив до 2000 року в Приазов’ї (частково відроджуючи у 2003-2004 рр.), готуючи фахівців і для Російської Федерації (доктор комерції 2-го рівня, академік АЕНіПД Росії Генадій Михайлович Денісов, доктор економічних наук Рамаз Аккакієвич Логуа). Але не тільки диссертації підприємців і економістів, а і мистецтвознавців, мовознавців, архитекторів і художників презентує вчена рада Інституту науковій і творчій громадськості Європи і Америки.  Сьогодні праці дванадцяти науковців на дисертаційному рівні надані для обговорення на Інтернет-сторінці ІЕСКД ім.Ольги В. Васильєвої-Католик. Це дисертації та дисертаційні матеріали академіка Української Академії наук, доктора каноничного права, професора канонічного права, Митрофорного протопресвітера, о. І.М. Луцького, академіка Академії економічних наук, доктора комерції АЕНіПД Віктора Олександровича Неруша, проректора Івано-Франківського Університету права ім. Короля Данила Галицького Оксани Ярославівни Янущак-Пшибила, члена Президії Азовського відділення Академії ЕНіПД Лель Миколаєвича Кузьмінкова, магістра Ольги Олександровни Васильєвої, магістра Лілії Богданівни Гречаник, члена вченої ради АЕНіПД в Україні Валентина Константиновича Константинова, завідуючого кафедри  Івано-Франківського Університету права ім. Короля Данила Галицького Івана Васильовича Гребенюка, професора Івано-Франківського Університету права ім. Короля Данила Галицького, д-ра мистецтв АЕНіПД Зіновія Богдановича Соколовського, доктора права Віктора Юрьєвича Щербатих, Манiфест та Прозрiння  Президента Унiверситету Укiрана Петра Михайловича Таланчука та ін.
        Особистий внесок зробив Інститут в обґрунтування повернення історичної назви "Станіслав" сучасному Івано-Франківську, у відродженні історичної ПРАВДИ про Визначну Історію Держави Гетто-Дакків (праукраїнська держава), яка не скорилась Риму і запросив німецьких вояків у 271 р. подолала загарбників, даючи змогу започаткувати перше державне утворення німецького народу - Готію-Броднію-Казацьку Січ. Значний внесок Інституту у розробку  проектів Маріупольсько-Бердянського регіону – «Приазовський край», «Азовський Єврорегіон», вільної економічної зони «Азов’є», ПриАзово-Чорноморської асоціації вільних економічних зон «Незалежність» та інші, забезпечив їх розробку науковцями, які пройшли громадську атестацію – Академік АЕН України, академік Академії ЕНіПД, академік Нью-Йоркської Академії наук, к.е.н., с.н.с. В.А. Васильєв, директор Маріупольського морського порту, заст. голови АВ АЕНіПД А.В. Штепа, заст. начальника ОП «Азовске морське пароплавство», член ТАН України С.В. Прусіков, академік ТАН України, член-кор. АЕН України К.Х. Козміріді, Генеральний директор АзСКОТранс ОП «АМП» В.Є. Ушкалов, член-кор. АЕН України О.В. Неруш, науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень Національної Академії наук України С.Е. Шпак, академк, д-р Рамаз Аккакiэвич Логуа, пiдприэмець Валерiй Гребенюк. 
У 2013-2018 рр. Інститут брав участь в розробці глобального еколігічного проекту АНАРГУЛЬ (порятунок Аральського моря), для реалізації якого Національна Інвестиційна Компанія Об'єднаних Арабських Еміратів уклала партнерську Договір і створила закрите акціонерне товариство АНАРГУЛЬ.

         Постановою від 15 серпня 2004 р. Президії Азовського відділення Академії ЕНіПД за великий внесок у відродження історичної Пам'яті українського народу о славетних сторінках Азовського Козачого Війська (уточнення назви картини А.І.Куїнджи "Українська ніч /доп./на Хуторі Католик", факти театральної діяльності на хуторі, особливості віросповідання та ін.), а також за дійсний ВНЕСОК в видавничу діяльність АЕНіПД та ІЕСКД, а також в створення Громадянського Міжнародного Комітету - затвердили ПОЧЕСНИМ ЧЛЕНОМ вченої ради Азовського відділення Академії ЕНіПД, заступника директора ІЕСКД, учасницю Великої Вітчизняної Війни Ольгу Володимирівну Васильєву (Юхно-Католик).
     Наказом директора ІЕСКД від 26.07.2005 р. Інститут економіко-соціокультурних досліджень отримав назву "Інститут економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги Володимирівни Васильєвої-Католик". Це зроблено, щоб відзначити ту велику роль у науково-дослідній роботі в Приазов'ї, яку відігравала Почесний член вченої ради АВ АЕНіПД Ольга Володимирівна Васильєва, пра-правнучки офіцера Азовського Війська - спадкового отамана Запоріжської Січі Мусія Григоровича Католика. Вона несподівано пішла із життя 24.07.2005р. у Маріуполі (три доби природа тужила - йшов дощ).

                                                 *                   *                   *
Thirty-two years scientific labour and researches - from 1989 for 2021

       Institute of economical and socio-cultural researches of the name of Olga W. Wasilievoy-Catholic is legal successor of the Donetsk regional experimental scientifically-methodical center FC and Academies of sciences of Ukraine and created with the purpose of expansion of scientific, cultural and economic connections with the countries of Europe and America, achievement of front-rank level in scientific directions of socio-economic analysis and researches of culture, and also association and co-ordinations of efforts of scientists and specialists at implementation of system researches. 
       For times existence of Institute is executed over sixteen scientifically-research works on metallurgical combines, enterprises of engineer and transport, small enterprises and tour operators of the Donetsk, Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk, Zakarpattia, Rivne, Ivano-Frankivsk and Lviv areas in Ukraine, and also on metallurgical combines and enterprises of engineer of Chelyabinsk, Tverskoy, Lipeckoy and Moscow areas in Russian Federation; at the metallurgical plant of "Sarcanas-Меtаlurgs" and Elgav's  machine-building enterprise in Pribaltika.
      An institute was only research establishment of non-state pattern of ownership, which concluded a treaty about a collaboration with Association of economists of Cuba in Havana in 1997 year on Sixth Congress of Association of economists of Latin America and Caribbean Pool and Tenth Convention of professional economists of countries of Central America and Caribbean Pool. On these Forums Ukrainian delegation (A.V. Vasiljev, M.G. Tuzovskaya, V.V.Tereshuk, G.V.Dzis and other) did reasonable suggestion at an international level about expedience of creation of the Latino-American association of social integration (LAASI) for the acceleration of forming of over-Nations ethnic-sociality administrative layer, taking experience of development of European Union for a prototype. 

       Іnstitute in 2007 year revived practice of public attestation on the honoured rank of doctor of sciences (dissertations of V.V. Grebenuk, І.Z.Kryhoveckiy), which put to beginning in 1995 year and actively conducted to 2000 year in PriAzov-Land (partly reviving in 2003-2004), preparing specialists and for Russian Federation (doctor of commerce of 2th level, academician АЕS&E to Russia of Genadiy Mykhajlovich Denisov, doctor of economic sciences Ramaz Akkakievich Logua). But not only dissertations of businessmen and economists but also art critics, linguists, arhitektors and artists are presented by scientific advice of Institute to scientific and creative public of Europe and America. Today works of twelve research workers at dissertation level are given for a discussion on the Internetpage of ІЕSCR  named Olga W. Wasilievoy-Catholic. It is dissertations and dissertation materials of academician of Ukrainian Academy of sciences, doctor of canonic's right, professor of canonical right, Mitrofornyj of protopresviter, Fr. І.M. Lutskiy, academician of Academy of economic sciences, doctor of commerce АЕS&E Victor Oleksandrovich Nerush, pro-rector of Ivano-Frankivsk University of Law named King Danylo Galychina Oksana Yaroslav Yanushak-Pshybyla, member of Presidium of the Azoz Department of Academy ЕS&E Lel Nikolaevich Kuzminkov, master's degree Olga Alexandrovna Vasiljeva, master's degree of Lily of Bohdanovna Grechanyk, member of scientific advice АЕS&E in Ukraine of Valentine Konstantinovich Konstantinov, manager of department of Ivano-Frankivsk University of Law named King Danylo Galychina Ivan Wasylievich Grebenuk, Dr Law Victor Urievich Sherbatyh, Manifest of President University "Ukraine" P.M. Talanchuk  and other.
       The personal payment did Institute in the ground of projects of the Mariupol-Berdiansk region - "PriAzov Land", "Azov's European Region", economic clearzone "Azovie", PriAzov's-BlackSea association of economic clearzones "independence" et al, provided their development research workers which passed public attestation is Academician АЕS Ukraine, academician of Academy ЕS&E, academician of New York Academy of Sciences, cand.еcon.scis., high.scis.empl. V.А. Vasiljev, director of Mariupol marine port, vice-chairman of AD AES&E A.V. Shtepa, vice-chief ОE "Azov's marine steamship line", member ТАS Ukraine S.V. Prusikov, academician ТАS Ukraine, member-corr. АЕS of Ukraine K.H. Kozmiridy, Director general АzSKOTrans ОE "AMShC" V.E. Ushkalov, member-corr. АЕS of Ukraine A.V. Nerush, research worker ІЕLR NAS of Ukraine S.E. Shpak, academician, Dr econ. R.A. Logua, head of a small business enterprise V.Grebenuk. 
In 2013-2018, the Institute took part in the development of the global ecological project ANARGUL, for the implementation of which the National Investment Company of the United Arab Emirates entered into a partnership agreement and created a closed joint stock company ANARGUL.

       Disicion from August, 15 in 2004. Presidiums of the Azov Department of Academy ЕS&E for large payment in the revival of historical Memory of the Ukrainian people oh glorious pages of Azov's Cossack Army (clarification of the name of picture of A.I. Kuindgy is "Ukrainian night /appen./on  Farm Catholic", facts of theatrical activity on a farm, features of religion and other), and also for actual PAYMENT in publishing activity of АЕS&E and ІЕSCR, and also in creation of Civil International Committee - confirmed the HONOURED MEMBER of scientific advice of the Azov Department of Academy ЕS&E, deputy of director ІЕSCR, participant of Great Patriotic War Olga Volodymyrovnu Wasilievu (Uhno-Catholic).
      By the order of director ІЕSCR from 26.07.2005. The institute of economical and socio-cultural researches got the name "Institute of economical and socio-cultural researches the name of Olga Volodymyrovny Wasilievoy-Catholic". It is done, to mark a that large role in research work in PriAzov-Land, which played the Honoured member of scientific advice AD AES&E Olga Volodymyrovna Wasilieva, grand-grandnife и officer of Azov Army - inherited ataman Zaporojskoy Sichi of Musiy Grigorievich Catholic. She unexpectedly went away from life of 24.07.2005 in Mariupol (nature grieved three twenty-four hours - it is raining).
 
        Головний науковий консультант ДЕНМЦ Академії наук України  та  Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В. Васильєвої-Католик 
 
(На міжнародній науковій конференції в Форосі-Ялті  в 1999 році д.е.н. Є.В.Савельєв, д.е.н. А.Ф.Мельник і академік НАН України  М.Г.Чумаченко)
Микола Григорович Чумаченко (Nicolay Grigorovich Chumachenko), академік Національної Академії наук України, радник Президії НАН України,
який покинув нас і цей світ у 2011 році, але його наукова спадщина буде тільки збільшуватись його учнями ...  

"Підіймати регіони потрібно своїми силами" (М.Г.Чумаченко) - це ми і будемо робити ...

 

 
 

Copyright MyCorp © 2021